shotokan-kata-video-jka

26 Shotokan Karate auf 3er DVD Set, JKA

Auf dem DVD Set „All Kata of Karate 1 – 3“ finden sich alle Shotokan Karata Kata, in einer Spielzeit von insgesamt über 150 Minuten, vorgeführt von Mitgliedern der Japan Karate Association, im Einzelnen sind das:

 • Tetsuhiko Asai
 • Masahiko Tanaka
 • Takeshi Oishi
 • Takenori Imura
 • Minoru Iwata
 • Penda Tamon
 • Ishi Ryosuke
 • Mikio Yahara
 • Masaaki Ueki
 • Masao Kagawa
 • Harunori Ogura
 • Tomio Imamura
 • Nobuyuki Aramoto
 • Yoko Nakamura
 • Keiko Abe
 • Norihiko Iida,
 • Takeshi Koike
 • Masaaki Yokomichi
 • Katsutoshi Shiina
 • Tatsuia Naka

Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch

kaufen-button

No votes yet.
Please wait...