MACH MIT!

Kata Video Kanazawa

Shotokan Kata Video vorgetragen von Hirokazu Kanazawa