kagawa_gyakuzuki

Kagawa Sensei lehrt Gyaku Zuki

Best Karata – Kagawa